Privátní psychologická praxe

Poradenství | Psychoterapie | Koučink

Privátní
psychologická
praxe

Poskytujeme psychologickou diagnostiku, poradenství , terapii i krizovou intervenci.

Věnujeme se dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům.

Spolupracujeme s jednotlivcem, párem i rodinou.

Nabízíme podporu osobního rozvoje, například v oblasti komunikace a spolupráce.

Co nabízíme?

Doprovod

Můžeme pomoci porozumět a účelně zacházet s nepříjemnými příznaky a změnami v prožívání jako je například stres, nadměrná únava, depresivní, úzkostné či psychosomatické příznaky, strach, poruchy spánku, nedostatečné sebevědomí či životní nespokojenost a podobně.

Podporu

Nabízíme podporu v obtížných životních situacích jako je například závažné onemocnění, těžké rozhodování, problémy v partnerských či rodinných vztazích a ve výchově dětí, ztráta blízké osoby, traumata, závislosti, hledání životní orientace a smyslu a podobně.

Nenabízíme

Neprovádíme například znalecké a jiné posudky, vyšetření klinická ani z oblasti dopravní psychologie, či mediaci a sjednávání dohod.

Kdo jsme?

PharmDr. Mgr. Samuel Jindra

Vystudoval jsem farmacii (UK Hradec Králové, 1990), teologii (ETS Praha, 1995) a psychologii (UP Olomouc, 2013). Pracoval jsem ve zdravotnictví a poté jako evangelický duchovní. Životní i profesní zkušenosti nyní využívám jako psycholog v poradenství a terapii při práci s dospělými a s páry. Vycházím z přístupu integrativní psychoterapie (dlouhodobý psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví, 2015-2019, MUDr. Jan Kubánek) a na emoce zaměřené terapie (Emotion Focused Therapy), ale užívám též další nástroje (relaxační, mindfulness a na tělo zaměřené techniky, Sand Tray a další). Kromě soukromé praxe pracuji jako psycholog ve zdravotnictví a v sociálních službách. Využívám soustavné supervize své práce a jsem registrován v České asociaci pro psychoterapii a v Asociaci manželských a rodinných poradců.

Mgr. Vojtěch Kukla

Vystudoval jsem psychologii (UP Olomouc, 2019) a své profesní znalosti dále rozvíjím v doktorském studiu (disertační téma: Čtyřkomponentová teorie lásky). Pracoval jsem v sociálních službách, v oblasti náhradní rodinné péče, jako psycholog na základní škole a nyní i v soukromé psychologické praxi. Mám bohaté zkušenosti s prací s dětmi a dospívajícími, ale i v oblasti individuálního či párového poradenství. Jsem členem České Asociace pro Psychoterapii. Vycházím z přístupu terapie zaměřené na člověka (dlouhodobý psychoterapeutický výcvik akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Českou asociací pro psychoterapii) a poznatků krizové intervence (roční kurz Kompletní krizové intervence akreditovaný MPSV), které doplňuji dalšími nástroji (mj. používám diagnostické metody, relaxace či mindfullness).

Mgr. Ing. Hana Jindrová, DiS.

Studovala jsem magisterský obor Sociální práce s rodinou na Palackého univerzitě v Olomouci. Aktuálně jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu vedeného Lenkou Turkovou, Pavlem Nepustilem a Ondrejom Žiakom. Absolvovala jsem roční výcvik krizové intervence (lektor Ivana Veltrubská), roční výcvik Koučování a moderování (vedeno Českou asociací koučů).

Kromě privátní praxe v Pardubicích pracuji jako konzultant telefonické linky důvěry v organizaci Život 90. V ambulanci klinické psycholožky Ivety Hrčkové poskytuji doprovázení a individuální terapii dospělých v Praze v Modřanech.

Nabízím podporu při zvládání stresu a úzkostí, depresi, přetížení, poruchách sebepojetí, v osobním rozvoji a v náročných životních situacích. Poskytuji individuální terapii dospělých a párovou terapii.

Mgr. et Mgr. Zuzana Pokorná

Jmenuji se Zuzana Pokorná a jako psycholožka pracuji od roku 2005. Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze a posléze jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. V rámci své praxe pracuji jak s dětskými, tak s dospělými klienty. Profesní zkušenosti jsem získávala ve Středisku výchovné péče, v Pedagogicko-psychologické poradně a v Poradně pro rodinu. V poslední době se věnuji také terapeutické práci v náhradní rodinné péči. Aktuálně dokončuji psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, který vychází z přístupu Viktora Emanuela Frankla a jeho pokračovatele Alfrieda Längleho.

Jak spolupracujeme?

Doporučení?

Doporučení lékaře či poukaz k psychologickému vyšetření nebo terapii není nezbytnou podmínkou navázání spolupráce.

50 minut

Konzultace trvá obvykle 50 minut, v případě párové či rodinné konzultace může být časová dotace navýšena dle dohody.

800 - 1000 Kč

Za individuální konzultaci ve standardním rozsahu účtujeme 800 - 1000 Kč. Za párové či rodinné sezení účtujeme dle rozsahu 1200 - 1500 Kč. Platba se provádí v hotovosti či kartou po ukončení konzultace.

Storno

Bezplatné zrušení sjednané konzultace nebo její přeobjednání na jiný termín je možné nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem. V případě pozdějšího odhlášení či neomluvené neúčasti účtujeme storno poplatek.

Principy spolupráce

Nabízíme respekt, bezpečí a lidský přístup.

Za samozřejmou považujeme diskrétnost a mlčenlivost.

Podporujeme převzetí odpovědnosti a využití vlastních zdrojů.

Spolupracujeme se zdravotnickými a sociálními službami.

Naším cílem je zlepšení osobní spokojenosti, prohloubení kvality života a pěstování naděje.

Usilujeme o porozumění starostem a potížím v souvislostech mezilidských vztahů a dalších významných okolností. Neoddělujeme tělesné a psychické zdraví.

Etický kodex popisuje zásadní pravidla psychoterapie, jimiž se řídíme.

Kde nás najdete?

Služby nabízíme v Pardubicích na adrese: Vila Pavla, Jahnova 8.

Parkovat je možno v areálu vily (pouze po dobu konzultace).

Vjezd z Jahnovy ulice (směrem od divadla).

Nejbližší zastávka MHD je „Krajský úřad“ (100 kroků od Vily Pavly).

Kontakty

Chcete zjistit možnosti spolupráce nebo poptat volný termín? Neváhejte se na nás obrátit.

V případě, že se nedovoláte, použijte SMS zprávu.

Privátní psychologická praxe

Poradenství | Psychoterapie | Koučink

© 2024 Všechna práva vyhrazena

vytvořil David Jindra

Kontaktujte nás

Chcete zjistit možnosti spolupráce nebo poptat volný termín? Neváhejte se na nás obrátit.

Zpráva pro Samuele Jindru

Chcete zjistit možnosti spolupráce nebo poptat volný termín?

Zpráva pro Haně Jindrové

Chcete zjistit možnosti spolupráce nebo poptat volný termín?

Etický kodex

 • Služby jsou poskytovány každému bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení i sociálního a zdravotního statusu.

   

 • Služby nejsou poskytovány v případě, že je klient pod vlivem omamných látek, v nepříznivém zdravotním stavu, nebo se projevuje nepřiměřeně agresivně či nepřizpůsobivě.

   

 • Služby jsou poskytovány dobrovolně. Klient má kdykoliv právo užívání služeb ukončit, a to i bez udání důvodu.

   

 • Poskytování služeb je určováno respektem ke klientovi. Klient má právo vyjádřit své zkušenosti, názory, přesvědčení, potřeby a přání, postoje a rozhodnutí. Klient je informován o všech důležitých skutečnostech souvisejících s poskytováním služby, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl činit informovaná rozhodnutí.

   

 • Terapeut je vázán mlčenlivostí. Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání, a to s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem klienta. Mlčenlivost zachovává o všech informacích získaných během poskytování služeb, a to i po ukončení spolupráce. Výjimku tvoří oznamovací povinnost stanovená zákonem.

   

 • Terapeut nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby například požadováním či přijímáním nějaké protislužby.

   

 • Terapeut chrání klienta i sebe před navázáním vzájemného intimního či sexuálního vztahu v průběhu spolupráce.

   

 • Bez vzájemného souhlasu všech zúčastněných nejsou z konzultací pořizovány žádné audio či videozáznamy.

   

 • Terapeut je povinen se dále odborně vzdělávat, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně a lege artis. Terapeut je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a dodržovat je. V zájmu poskytnutí efektivní a kvalitní péče si terapeut může vyžádat odbornou konzultaci či supervizi k danému případu.

   

 • Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi. Terapeut může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s určujícími životními hodnotami a zásadami terapeuta.

Cookies a GDPR

Zpracování osobních údajů

Údaje z kontaktního formuláře zpracováváme za účelem odpovědi na zprávu a uchováváme je po dobu komunikace o možné spolupráci či po dobu spolupráce. Pokud se domluvíme na spolupráci, zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje a další data, která nám sdělíte v průběhu spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Na našich stránkách fungují cookies, která jsou využívána v souladu s GDPR na základě tzv. oprávněného zájmu. Cookies pro nás shromažďuje služba Google Analytics, která je provozována podle podmínek zveřejněných na stránce https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Soubory ke stažení

Zpráva byla úspěšně odeslána.