Psychologické poradenství a terapie

"Nejde o to, co my očekáváme od života,

ale o to, co život očekává od nás."

Viktor E. Frankl

Privátní psychologická praxe

Co nabízíme?

Poskytujeme psychologickou diagnostiku, poradenství , terapii i krizovou intervenci.

Spolupracujeme s jednotlivcem, párem i rodinou.

Věnujeme se dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům.

Nabízíme podporu osobního rozvoje, například v oblasti komunikace a spolupráce.

Můžeme pomoci porozumět a účelně zacházet
 s nepříjemnými příznaky a změnami v prožívání
jako je například pokles výkonnosti, nadměrná únava, depresivní či úzkostné příznaky, strach, obtížné zvládání určitých situací, nedostatečné sebevědomí či životní nespokojenost a podobně.

 

Nabízíme pomoc v obtížných životních situacích jako je například závažné onemocnění, těžké rozhodování, problémy v partnerských či rodinných vztazích a ve výchově dětí, ztráta blízké osoby, traumata, závislosti a podobně.

 

Neposkytujeme znalecké posudky, vyšetření
v oblasti dopravní psychologie nebo mediaci.

Kdo jsme?

Samuel Jindra

 

Vystudoval jsem farmacii (UK Hradec Králové, 1990), teologii (ETS Praha, 1995) a psychologii (UP Olomouc, 2013). Pracoval jsem ve zdravotnictví a poté jako evangelický duchovní. Životní i profesní zkušenosti nyní využívám jako psycholog v poradenství a terapii. Je mi blízký přesah mezioborový a také vzájemná součinnost různých psychoterapeutických přístupů. Vycházím z přístupu integrativní psychoterapie (MUDr. Jan Kubánek), ale užívám též další nástroje (Emotion Focused Therapy, Sand Tray, relaxační a další techniky). Kromě soukromé praxe pracuji ve zdravotnictví a v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Jsem registrován v Asociaci manželských a rodinných poradců a v České asociaci pro psychoterapii.

Zuzana Pokorná

 

Jmenuji se Zuzana Pokorná a jako psycholožka pracuji od roku 2005. Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze a posléze jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. V rámci své praxe pracuji jak s dětskými, tak s dospělými klienty. Profesní zkušenosti jsem získávala ve Středisku výchovné péče, v Pedagogicko-psychologické poradně a v Poradně pro rodinu. V poslední době se věnuji také terapeutické práci v náhradní rodinné péči. Aktuálně dokončuji psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, který vychází z přístupu Viktora Emanuela Frankla a jeho pokračovatele Alfrieda Längleho.

Jak spolupracujeme?

Principy spolupráce

 

•  Nabízíme respekt, bezpečí a lidský přístup.

 

•  Za samozřejmou považujeme diskrétnost a mlčenlivost.

 

•  Podporujeme převzetí odpovědnosti a využití vlastních zdrojů.

 

•  Usilujeme o porozumění starostem a potížím v souvislostech mezilidských vztahů a dalších významných okolností. Neoddělujeme tělesné a psychické zdraví.

 

 •  Naším cílem je zlepšení osobní spokojenosti, prohloubení kvality života a pěstování naděje.

 

•  Spolupracujeme se zdravotnickými a sociálními službami.

 •  

  Služby jsou poskytovány každému bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení i sociálního a zdravotního statusu.

   

  Služby nejsou poskytovány v případě, že je klient pod vlivem omamných látek, v nepříznivém zdravotním stavu, nebo se projevuje nepřiměřeně agresivně či nepřizpůsobivě.

   

  Služby jsou poskytovány dobrovolně. Klient má kdykoliv právo užívání služeb ukončit, a to i bez udání důvodu.

   

  Poskytování služeb je určováno respektem ke klientovi. Klient má právo vyjádřit své zkušenosti, názory, přesvědčení, potřeby a přání, postoje a rozhodnutí. Klient je informován o všech důležitých skutečnostech souvisejících s poskytováním služby, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl činit informovaná rozhodnutí.

   

  Terapeut je vázán mlčenlivostí. Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání, a to s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem klienta. Mlčenlivost zachovává o všech informacích získaných během poskytování služeb, a to i po ukončení spolupráce. Výjimku tvoří oznamovací povinnost stanovená zákonem.

   

  Terapeut nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby například požadováním či přijímáním nějaké protislužby.

   

  Terapeut chrání klienta i sebe před navázáním vzájemného intimního či sexuálního vztahu v průběhu spolupráce.

   

  Bez vzájemného souhlasu všech zúčastněných nejsou z konzultací pořizovány žádné audio či videozáznamy.

   

  Terapeut je povinen se dále odborně vzdělávat, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně a lege artis. Terapeut je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a dodržovat je. V zájmu poskytnutí efektivní a kvalitní péče si terapeut může vyžádat odbornou konzultaci či supervizi k danému případu.

   

  Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi. Terapeut může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s určujícími životními hodnotami a zásadami terapeuta.

Kde nás najdete?

Vila Pavla

Jahnova 8

530 02 Pardubice

Služby nabízíme v Pardubicích ve Vile Pavla, Jahnova 8, 53002 Pardubice. Parkovat je možno přímo v areálu vily. Vjezd z Jahnovy ulice směrem od divadla (přes chodník).

Jak se objednat?

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Objednat se můžete také telefonicky (v případě nedostupnosti použijte sms zprávu), nebo e-mailem.

Samuel Jindra

      +420 723 929 999

      samuel.jindra@gmail.com

Zuzana Pokorná

      + 420 605 720 990

      pokorna.veletova@email.cz

Jak spolupracujeme?

Kde nás najdete?

Objednat se.

Kdo jsme?

Co nabízíme?

PharmDr. Mgr. Samuel Jindra              + 420 723 929 999

 Mgr. et Mgr. Zuzana Pokorná           +420 605 720 990